Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgiler


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilerek 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. yayın ve bazıları 7 Ekim 2016’da .


Veri denetleyicisi olarak bilgi


6698 Sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz bu sayfada açıklanan çerçevede; Mevzuatın izin verdiği ölçüde KVKK’da sayılan şekillerde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, üçüncü kişilere açıklanacak, sınıflandırılacak ve işlenecektir.


Kişisel verileriniz nasıl işlenebilir


6698 sayılı KVKK uyarınca şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kaydının parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmekte, kaydedilmekte, saklanmakta, değiştirilmekte, yeniden düzenlenmektedir. sistem, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme tabidir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin gereklerini sözleşme ve teknolojinin gereklerine uygun olarak yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla paylaştığınız kişisel verileriniz;
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ile Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 26.08.2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı RG. İşlem sahibinin bilgilerinin tespit edilebilmesi için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kayıt altına almak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında;
Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemlerine, elektronik sözleşmelere veya evrak işlerine esas olacak tüm kayıt ve belgeleri hazırlamak; Mevzuat ve diğer mercilerin öngördüğü bilgi saklama, raporlama ve açıklama yükümlülüklerine uymak;
Savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine kamu güvenliği ve hukuki uyuşmazlıklar hakkında bilgi vermek amacıyla, talep üzerine ve mevzuata uygun olarak;
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlara ilişkin bilgiler.


Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar;


Özellikle IdeaSoft Yazılım San.ve Tic. Şirketimizin e-ticaret altyapısını sağlayan A.Ş., faaliyetlerimizi yürütmek üzere tedarikçi, kargo şirketleri gibi verilen hizmetlerle ilgili ve/veya hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlar sıfatıyla İşbirliği yaptığımız Veri İşlemcisi. program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/uluslararası kuruluşlar ve diğer 3. şahıslar.


Kişisel verileriniz nasıl toplanır

Kişisel verileriniz, ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgilerle birlikte şirketimizin internet sitesinde ve mobil uygulamalarında yer alan formlar aracılığıyla; Konum verileri şeklinde, kullanıcı adı ve şifre kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihler, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri, tarama süresi ve detayları dahil veriler;
Satış ve pazarlama departmanımız çalışanları, şubeleri, tedarikçileri, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda;
Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek, kartvizit, özgeçmiş, teklif vermek ve diğer yollarla kişisel verilerini fiziksel veya sanal ortamda yüz yüze paylaşan kişilerden elde edilen amaçlarla veya uzaktan, sözlü veya yazılı veya yazılı olarak. elektronik ortamdan;
Ayrıca, (mikro) web sitelerinden ve farklı kanallardan dolaylı olarak elde edilen sosyal medyadan elde edilen veriler, web siteleri, bloglar, yarışmalar, anketler, oyunlar, kampanyalar ve benzeri amaçlar için kullanılan, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarından sağlanan veriler. sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profillerden ve verilerden işlenebilir ve toplanabilir.


KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz


KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce üyelik, elektronik mesaj izni, ürün/hizmet satın alma ve sair şekillerde kanuna uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz de bu şartlara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Bu belgede belirtilen koşullar.


Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması


Yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri ile Türkiye’de işlenmek veya Türkiye dışında işlenmek ve saklanmak üzere toplanan kişisel verileriniz KVKK kapsamında ve sözleşme amaçlarına uygun olarak (Akredite olan ülkelere) Kişisel Veriler Kurulu ve kişisel verilerin korunması için yeterli korumanın olduğu durumlarda) hizmetleri. aracılara devredilebilir.


Kişisel verilerin saklanması ve korunması


Kişisel verileriniz, KVKK’nın 12. maddesi uyarınca şirketimizin veri tabanı ve sistemlerinde gizli tutulacak; Yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler dışında hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin yer aldığı sistemlerin ve veri tabanlarının hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek, KVKK’nın 12. maddesi uyarınca, yetkisiz kişilerin erişimini engellemek, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirler ve fiziki güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durum yasal mevzuata uygun olarak ve yazılı olarak derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.


Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması


KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşmaları veya internet sitesi/mobil uygulama üzerinden güncellemeleri gerekmektedir.


6698 Sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili madde uyarınca bu tarihten sonra Kişisel Veri Sahibinin hakları aşağıdaki gibidir: Kişisel
verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verilerin işlenme amacını, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin düzeltilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmesi, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hâlinde, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme sistemleri,
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.


E-Posta: info@ozdemirlazermedikal.com
Telefon: +90 553 204 07 28